MAGYAR C1 (Felsőfok / COMPETENT USER)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázóként képes vagy-e megközelíteni az anyanyelvi beszélő nyelvi és kulturális teljesítményét magyar nyelvi közegben. Árnyalt szókinccsel, gazdag stiláris kifejezőeszközökkel kell rendelkezned, és otthonosan kell mozognod különböző nyelvi regiszterekben. A vizsga eredményes letételéhez a körülményektől függően 900-1000 órányi tanulásra és bizonyos magyar nyelvi és kulturális közegben eltöltött időre van szükség.

A VIZSGA SZERKEZETE

Időtartam

Feladattípus

Terjedelem

Pontszám

Szóbeli

20 perc

Irányított beszélgetés

Kb. 5 perc

60 pont

Önálló témakifejtés (képi stimulus alapján)
(Két képösszeállítás közül választhatsz)

Kb. 5 perc

Szituációs szerepjáték (egy témát húzol)

Kb. 5 perc

Szövegértelmezés (rövid szöveges stimulus alapján)

Kb. 5 perc

40 perc

Beszédértés:
Audiovizuális médiából átvett (szerkesztett) szövegek (információ-transzferes feladat, feleletválasztós feladatok, cloze, feleletválasztós cloze)

(3000-3400 karakter)

30 pont

Szóbeli összesen:

90 pont

Írásbeli

240 perc

Olvasott szöveg értése:
Egy hosszabb, vagy két rövidebb írott nyelvi (szerkesztett) szöveg (információ-transzferes, feleletválasztós feladatok, cloze, feleletválasztós cloze)

(3600-4000 karakter)

20 pont

Irányított fogalmazás:
Két téma, öt irányítási szempont

20-25 sor
(kb. 200 szó)

20 pont

Szövegértelmezés (szöveges stimulus alapján)

20-25 sor
(kb. 200 szó)

20 pont

Nyelvismereti feladatsor:
Különböző típusú, szöveghez nem kötődő nyelvtani és lexikai feladatok (cloze, feleletválasztós cloze, transzformációs, stb. feladatok)

40 ütem

20 pont

Írásbeli összesen:

80 pont

Szóbeli és írásbeli (komplex) összesen:

170 pont

A vizsgán a következők szerint mérjük fel a nyelvi készségeidet:

Olvasott szöveg értése

Vizsgázóként meg kell értened bármilyen (nem specifikusan szaknyelvi) nyelvi funkciójú és tartalmú szöveget globálisan és részletekbe menően is. Meg kell tudnod különböztetni a véleményt a tényközléstől, és fel kell ismerned a megfogalmazás módjában kifejezésre jutó közlési szándékot. A vizsgán szereplő szöveg(ek)hez húsz egységből álló feladatsor kapcsolódik (információ transzferes, feleletválasztós, feleletválasztós cloze, cloze és egyéb feladatok).

Beszédértés

Vizsgázóként meg kell értened bármilyen (nem specifikusan szaknyelvi) hosszabb személyes vagy hivatalos párbeszédet és az audiovizuális médiából átvett vagy nyilvánosan elhangzó informatív szöveget, a szövegekben megfogalmazott tényállást és a közlési szándékot, és meg kell tudnod különböztetni a véleményt a tényközléstől. A vizsgán szereplő szöveg(ek)hez húsz egységből álló feladatsor kapcsolódik (információ transzferes, feleletválasztós, feleletválasztós cloze, cloze és egyéb feladatok).

Beszédkészség

Képes vagy minden lényeges kommunikatív funkciót szóban megoldani: folyamatos társalgást folytatsz általános és személyes témáról, tájékoztatást adsz, beszámolsz nemcsak személyes, hanem közérdekű eseményekről, véleményedet árnyaltan fejezed ki, és érdekeidet nyelvileg összetett módon juttatod kifejezésre. Képes vagy a közérdekű témákról elvontabb szinten is állást foglalni és ezen a szinten képes vagy érvelni is. Rendelkezel az ehhez szükséges magyar vonatkozású szociokulturális háttérismeretekkel is. A szóbeli vizsga keretében a vizsgáztatókkal először általános tárgyú beszélgetést folytatsz. Ezután egy véletlenszerűen kiválasztott szituációt játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvi utasítások alapján. Ezt követően egy kép vagy más ábra kapcsán megfogalmazod az azzal kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, és reagálsz a vizsgáztató esetleges kérdéseire. Utolsó feladatként pedig egy rövid, szöveges inputból kiindulva a vizsgáztatóval interakcióban értelmezed a szöveget, és állást foglalsz a benne felvetett gondolatokkal kapcsolatban.

Íráskészség

Képes vagy komplex közlési szándékot írásban kifejezni: részletes tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, véleményét vagy mások véleményét adekvát módon közvetíteni és helyesen használni szövegszintű nyelvi eszközöket.
Egyik feladatod egy mintegy kétszáz szóból álló nyelvileg és tartalmilag komplex, leíró vagy narratív jellegű szöveg megfogalmazása megadott szempontok alapján. Két különböző téma közül választhat. Másik feladatod egy rövid, szöveges inputból kiindulva írásban értelmezni a szöveget, és állást foglalni a benne felvetett gondolatokkal kapcsolatban.

Nyelvi ismeretek

Egy 40 ütemből és különféle feladattípusokból (feleletválasztós cloze, cloze, transzformációs feladat, stb.) álló feladatsor megoldása révén bizonyíthatod a felsőfokú tudásszint meglétét tanúsító nyelvtani, lexikai és stiláris ismereteidet.

A C1 szintű vizsgán való megfeleléshez szükséges teljesítményminimum készségenként:

Szóbeli

Beszédkészség

Kommunikatív érték

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
24 pont

Szókincs

Max. 20 pont

Nyelvhelyesség

Max. 20 pont

Beszédértés

Beszédértés (gépi hang)

Max. 30 pont

Teljesítési minimum:
12 pont

Írásbeli

Nyelvismeret

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
nincs

Íráskészség

Max. 40 pont

Teljesítési minimum:
16 pont

Olvasáskészség

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
8 pont

SZÓBELI TÉMALISTA

A felsőfokú vizsga témakörei részben megegyeznek a középfokúéval - természetesen itt magasabb szintű nyelvi megoldásokat várunk el -, és részben az alábbi témákkal egészülnek ki. Ezúttal példaképpen néhány kérdésen is bemutatjuk a témák egy-egy lehetséges felvetését.

TÉMAKÖR

MIRŐL ESHET SZÓ?

1. Család és társadalom

A család és a házasság intézményének problémái: gyermekvállalás és karrier, gyermekvállalás és életszínvonal; állami gondoskodás és gyermekszaporulat; állami gondozás; társkeresés, korai vagy késői házasság, függetlenség a házasságon belül; a válás és a válás következményei
A különböző generációk együttélése: segítség vagy konfliktusforrás; anyagi és lelki támogatás a fiataloknak vagy teljes függetlenség; korai elszakadás
Idősek a társadalomban: az idős kor presztízse; az idősek magányossága; állami gondoskodás és nyugdíjrendszer, idősek otthona
Hajléktalanok: közmunkavégzés, a társadalom gondoskodása a hajléktalanokról

2. Az otthon és a szűkebb környezet

Lakásigények és lehetőségek: lakáshiány, lakásépítés, ingatlanárak; új lakások, lakóparkok építése
Lakóhely és település: infrastruktúra, úthálózat, közellátás, egészségügyi és időskori ellátás; a régi épületek és városrészek, illetve a
Lakótelepek problémái: elmagányosodás, leszakadó városnegyedek
A környezet helyzete és az önkormányzat tevékenysége a településért: környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem, a szemét és mérgező anyagok elhelyezése; a levegő, vizek, talaj szennyezettsége, illetve védelme, kívánatos fejlesztések és civil kezdeményezések

3. Munka és gazdaság

Szakmai karrier: az egyes szakmák erkölcsi és anyagi megbecsültsége, a "karrier" lehetősége; szellemi és fizikai munka; alkalmi megbízások; nők a vezetésben
Kisvállalkozások és multik Magyarországon: állam és vállalkozások, állam és multik; adózás, adókedvezmények, árak, és bérek; feketegazdaság
Gazdaság és életszínvonal: jól és kevésbé jól működő ágazatok, kereseti lehetőségek, minimálbér, gazdagok és szegények
Munkanélküliség: munkanélküliség és vállalati fegyelem, átképzés és továbbképzés

4. Tanulás és nevelés

Iskolai és iskolán kívüli nevelés: nevelés a szülői házban; következetesség, követelmények, ajándék és motiváció, engedékenység és szigor; az iskola, barátok, a társadalom és a tévé hatása; a gyermekkor, iskoláskor és a serdülőkor problémái
Pályaválasztás: felkészülés a továbbtanulásra; a pályamódosítás szükségessége és lehetőségei; népszerű és kevésbé népszerű tudományterületek; fizetős főiskolák és egyetemek, ösztöndíj, kiegészítő kereset
Esélyegyenlőség: intézkedések az esélyegyenlőség érdekében, hátrányos helyzetben lévő fiatalok lehetőségei, a fiatalkorúak bűnözése, pályázatok, ösztöndíjak és külföldi tanulmányutak

5. Kommunikáció

A világháló a tanulásban, a szakmában és a szabadidőben: lehetőségek és hatások; előnyök és veszélyek; információáradat és kellő tájékozottság
Nyelvtanulás és érvényesülés: nyelviskolák és az iskolai nyelvtanulás hatékonysága
Úton az információs társadalom felé: az elektronika átszövi életünket; elektronikus ellenőrzés a munkahelyen, elektronikus adatvédelem, vásárlás és aláírás
Levél, mobiltelefon és e-mail: változó világ: a kapcsolattartás régi és új médiumainak helye és súlya napjainkban
Az önálló véleményformálás lehetőségei: tájékozódás a tévén és a sajtón keresztül, a média hatása a tömegekre, a kritikus hozzáállás megőrzése

6. Magánélet és közélet

Veszélyek a társadalomra: a dohányzás, ital, kábítószerek terjedése; az alkohol- és drogfüggőség kialakulásának jellegzetes útja és okai, a megelőzés lehetősége, rehabilitáció, a társadalom és a környezet támogatása; a megelőzés: az iskola, a baráti kör, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak tevékenysége és felelőssége; sport, játék, aktív élet
Állampolgár és társadalom: részvétel a közéletben; tájékozódás és véleménynyilvánítás a helyi önkormányzati szervek munkájáról, civil szervezetek, karitatív tevékenység és különböző kezdeményezések
Bűnözés és bűnüldözés: a rendőrség, a polgárőrség és a társadalmi összefogás szerepe és az egyén védekezési lehetőségei; a büntetések szigorúsága, az igazságszolgáltatás gondjai

7. Szabadidő, szórakozás, kultúra

Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési formák; az egyes csatornák műsorválasztéka kritikus szemmel, a színházi élet eseményei, filmélmények, modern színház és mozi
Művelődés: az általános műveltség tartalma és annak változása; művelődés falun és városban;a kultúra mint áru: értékes és értéktelen művészet; tömegkultúra és elit kultúra; a könyvkiadás és könyvterjesztés; a kulturális rendezvények és intézmények látogatottsága
Hivatásos és amatőr művészet: zenekarok, kórusok, amatőr színjátszók és tánccsoportok tevékenysége, pártfogóik és fellépéseik
Múzeumok, zenei és színházi élet, képzőművészet

8. Egészség, egészségmegőrzés, sport

Táplálkozási szokásaink: változtatás szokásainkon; túltápláltság és fogyókúra; a fogyókúrák sikertelenségének okai, vegetarianizmus; a magyar konyha előnyei és hátrányai más konyhákkal szemben
Egészségügy: a jó orvos-beteg kapcsolat és annak feltételei; a beteg kiszolgáltatottsága az egészségügynek; orvosi hálapénz; szociális helyzet és az egyén egészsége; orvostudomány; szervátültetés: orvosi és erkölcsi problémák; civilizációs betegségek és elterjedésük, összefüggések a környezeti ártalmakkal; gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak alternatív módszerek és természetgyógyászat, természetgyógyászok és sarlatánok
Társadalombiztosítás: családi pótlék, nyugdíjrendszer; kevés gyerek, sok nyugdíjas; a népességcsökkenés és befolyásolása
A sport, a sportolók helyzete Magyarországon és a te országodban: a sport az egyén életében, sportolási lehetőségek, amatőr sport és profizmus; olimpiák és világbajnokságok, népszerű sportágak

9. Vásárlás és szolgáltatások

Piac, áruellátás, választék, minőség: hipermarketek és bevásárlóközpontok; magasabb színvonalú kereskedelem, a hagyományos kereskedelem jelene; a piac hatása az árakra és a kínálatra, a reklámok szerepe; csempészáruk, hamisítványok
Pénzforgalom és hitelek: banki szolgáltatások, befektetések, bankkölcsönök (lakásépítés és -felújítás, stb.) és a leglényegesebb feltételek, biztosítás
Divatigények és kereskedelem: divatirányzatok, divatos márkák, divat és árak, divat az öltözködésben és más területen

10. Étkezés

A táplálkozás legfontosabb összetevői; az élelmiszeripar és a kereskedelem nyújtotta könnyítések és a hagyományos főzés; az egészségtelen táplálkozás és következményei, fogyókúrák, vegetarianizmus
Étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások itthon és külföldön: a magyar konyha és más országok konyhája; borfogyasztás, stb.
Jellegzetes vendéglátóhelyek itthon és külföldön: éttermek, vendéglők, önkiszolgálás, étkezési lehetőségek az utcán
Dohányzás és alkoholfogyasztás: a dohányzás és az alkohol mint társadalmi probléma; dohányzás és alkoholfogyasztás tiltása; cigarettareklámok; dohányzás az iskolákban és a munkahelyeken

11. Közlekedés

Közlekedési morál, szabálytalanságok: a gyakran be nem tartott KRESZ-szabályok; különbségek a magyar és a külföldi (pl. a te országodban jellemző) viszonyok között; célszerű változtatások egy hatékonyabb közlekedésszabályozás érdekében; pontrendszer és bírságolás
Balesetek és okaik: balesetmentes vezetés; a vezetés és alkoholfogyasztás szabályozása itthon és külföldön, tennivalók, ha balesetet látunk, autóutak és autópályák

Autógondok: az autó tárolása; kiválasztása, megbízható autótípusok; autólopások és megelőzésük; az autó karbantartása; meghibásodás, szervizek; parkolás a nagyvárosokban
A közlekedés fejlesztése: tömegközlekedés a nagyvárosokban (metró vagy felszíni közlekedés), út- és hídépítés, autópálya-építés és hatása a régiókra, autópálya-használat

12. Utazás

Utazási tapasztalatok: hazai és külföldi pihenés, más kultúrák megismerése az utazás során; úti élmények, szép emlékek, tanulságok
Külföldi vendégek hazánkban: külföldiek fogadása és kalauzolása nálunk, vendégszeretet és visszásságok; a magyar kultúra és amit a külföldiek ebből ismernek; közhelyek: csikós, gulyás, cigányzene; ismerkedés és barátság külföldiekkel

13. Tágabb környezetünk, a természet világa

A természeti környezet fenyegetettsége: az energia-utánpótlás kérdései, a tiszta levegő, elegendő ivóvíz és egészséges talaj megőrzése; a globális felmelegedés, ill. éghajlatváltozás, ózonlyuk és ami ezeket kiváltja; a globális veszélyek bekövetkezésének megelőzése
Világméretű gondok: túlnépesedés és éhínség; a harmadik világ problémái és kezelésük a világszervezetekben
Közlekedés és környezet: a környezet kímélése és az energiatakarékosság szempontjai a közlekedés fejlesztésében; autóhasználat és környezetvédelem; úthálózat vagy vasúthálózat, országúti teherszállítás vagy vasút; a magyar vasutak helyzete

14. Magyarország

Ismerkedésed Magyarországgal és kultúrájával: tapasztaltok a politikai berendezkedésről, társadalmi csoportokról, a gazdasági helyzetről, életszínvonalról, munkaerkölcsről; tapasztalatok az egyes országrészek jellegzetességeiről és nyelvjárásáról
Tapasztalatok az emberi kapcsolatokról: tartózkodás vagy nyitottság, a vendégszeretet megnyilvánulásai, légkör
Földrajzi adottságok és gazdaság: éghajlat, felszíni adottságok, mező- és erdőgazdaság, árvizek és okaik, hatékony gazdasági ágazatok
Magyarország csatlakozása az EU-hoz: várokozások, kilátások és problémák; mezőgazdaság, munkavállalás, stb.
A magyar nyelv: nyelvrokonság és rokon nyelvek
Nemzetiségek Magyarországon, nagyszámú magyar kisebbség a szomszédos országokban: a kisebbségek jogai és helyzete nálunk; a roma kisebbség és intézkedések a hátrányos helyzet felszámolására; szomszédos országok: kettős identitás és ragaszkodás a magyar kultúrához, kulturális kapcsolatok
Kulturális élet Magyarországon: művészeti és tudományos élet, pl. Bartók és Kodály: megújulás a zenében, tudósaink itthon és külföldön, koncertek, fesztiválok

15. A vizsgázó országa

Tájak, a főváros, városok, országrészek jellegzetességei, szűkebb lakóhelyed
Emberi kapcsolatok, légkör; politikai berendezkedés, társadalmi csoportok, gazdasági helyzet, munkaerkölcs
Országod kulturális értékei, a magyarországitól eltérő hagyományok és szokások
Nép(ek), nyelv(ek), kisebbség(ek) országodban; az ország történelmének fontosabb eseményei, kiemelkedő személyiségei
A gazdaság fejlettsége, gazdasági kapcsolatok,az ország szerepe a világgazdaságban; a földrajzi helyzet és a gazdaság összefüggései; a turizmus fejlettsége, területei, lehetőségei

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.