ÓGÖRÖG NYELVVIZSGA

Az ógörög nyelvvizsga célja megbizonyosodni arról, hogy vizsgázóként képes vagy-e a számodra ismeretlen ógörög szöveget nyomtatott szótár segítségével önállóan megérteni és magyarra fordítani, rendelkezel-e annyi nyelvtani és kultúrtörténeti ismerettel, amennyi a szövegek megértéséhez feltétlenül szükséges, illetve felsőfokon rendelkezel-e olyan nyelvtudással, hogy magyarról is tudsz ógörögre fordítani.

A felkészüléshez ezeket a segédkönyveket ajánljuk:

Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan (Bp. 1981 vagy régebbi kiadások)
Györkösy A. – Kapitánffy I. – Tegyey I.: Ógörög–magyar nagyszótár (Bp. 1990 és újabb kiadások)
Kerényi Károlyné – Györkösy A.: Görög nyelvkönyv (több kiadásban)
Farkas Z. – Horváth L. – Mayer Gy.: Ógörög olvasó- és nyelvkönyv (Bp. 1998 és újabb kiadások)
Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan (Bp. 1999)

Művelődéstörténeti tételek a szóbeli vizsgákhoz:

Homérosz: Iliasz (ford. Devecseri G., több kiadásban)
Görög költők antológiája (szerk. Szepessy T., több kiadásban)
Szophoklész: Antigoné – Oedipus király (szerk. Bolonyai G., Matúra Klasszikusok, Bp. 1994)
Hérodotosz: Görög-perzsa háborúk. Első könyv (ford. Muraközy Gy., több kiadásban)
Platón: Szókratész védőbeszéde (ford. Devecseri G., több kiadásban)
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Periklész; Alexandrosz (ford. Máthé E., több kiadásban)
Régi görög hétköznapok (szerk. Ritoók Zs., több kiadásban)

Feladatod ezen olvasmányok történeti tényanyagának ismerete a az adott szintnek értelemszerűen megfelelő mélységben.

ALAPFOK (B1)

Szóbeli vizsga

A kihúzott, kb. 300 karakter terjedelmű, szerkesztett ógörög szövegetet kb. 30 perces felkészülés után (melynek során a rendelkezésedre bocsátott nyomtatott ógörög–magyar szótárat használhatod) kell felolvasnod, magyarra fordítását ismertetned, a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseit kell megválaszolnod, kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének ismertetésével adhatsz számot.

Értékelési szempontok:

Kiejtés (max. 5 pont)

Ógörög szövegértés és fordítás magyarra (max. 30 pont)
Nyelvtan (max. 20 pont)
Kultúrtörténet (Max. 5 pont)

Összesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.

Írásbeli vizsga

A kb. 400 karakter terjedelmű ógörög szöveget a magaddal hozott nyomtatott ógörög–magyar szótár segítségével kell magyarra fordítanod és a nyelvtani kérdéseket (produktív tesztet) írásban megválaszolnod a rendelkezésedre álló 120 perc alatt.

Elérhető részpontok:

Fordítás ógörögről magyarra: max. 40 pont
Nyelvi feladatok: max. 20 pont

Összesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.


Nyelvtani követelmények:

Magánhangzós (O és A) névszóragozás – purum/impurum és hímnemű a-tövűek
Az o-névszóragozás melléknevei
Néma mássalhangzós tövek névszóragozása (K- és P-hangúak; T-hangúak)
Az nt-tövű főnevek, melléknevek és participiumok
A folyékony tövű főnevek és melléknevek
A szigma tövű főnevek és melléknevek
Az υ és ι (πόλις típusú) tövű főnevek ragozása
A ὁ βασιλεύς típusú főnevek ragozása
Személyes, mutató, vonatkozó, kérdő, határozatlan névmások
Személyragok
A létige ragozása praesensben és praeteritumban
A félhangzós tövek ragozása (imperfecta, instans, perfecta actiók)
A valódi magánhangzós tövek ragozása (instans és perfecta actiók)
A némahangú tövek gyengén képzett alakjai
A folyékonyhangú tövek gyengén képzett alakjai
A coniunctivus főmondati használata
Az optativus főmondati használata

KÖZÉPFOK (B2)

Szóbeli vizsga

A kihúzott, közepesen nehéz, kb. 300 karakter terjedelmű, klasszikus ógörög szöveget a vizsgáztatóktól kapott nyomtatott ógörög–magyar szótár segítségével, kb. 30 perces felkészülés után kell felolvasnod, majd ismertetned a magyarra fordítását. Válaszolnod kell a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseire, kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének kifejtésével adhatsz számot (szabatosan).

Értékelési szempontok:

Kiejtés (max. 5 pont)
Ógörög szövegértés és fordítás magyarra (max. 25 pont)
Nyelvtan (max. 20 pont)
Kultúrtörténet (Max. 10 pont)

Összesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.

Írásbeli vizsga

Elsőként egy 50 pontos produktív nyelvtani (alak-, eset- és -mondattani, illetve lexikai) tesztet kell segédeszköz nélkül megoldanod, maximum 60 percben. Ezt követően a kb. 600 karakter terjedelmű, klasszikus ógörög szöveget a magaddal hozott nyomtatott ógörög–magyar szótár segítségével kell magyarra fordítanod a rendelkezésedre álló 120 perc alatt.

Elérhető részpontok:

Fordítás ógörögről magyarra: max. 50 pont
Produktív teszt: max. 50 pont

Összesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.

Nyelvtani követelmények (az alapfoknál felsoroltakon túl):

A némahangú tövek teljes ragozása
A folyékonyhangú tövek teljes ragozása
A harmadik, vagy orrhangú igék osztálya
A negyedik, vagy kezdő igék osztálya
Az ötödik, vagy E-osztály
A hatodik, vagy a vegyestövűek osztálya, verba suppletiva
A -μι végű igék első csoportja
A -μι végű igék második csoportja
A létige teljes ragozása
Igeneves szerkezetek (participium coniunctum, genitivus absolutus, accusativus cum infinitivo/participio)
A consecutio modorum érvényesülése
Célhatározói mellékmondatok
Feltételes mellékmondatok (casus realis / potentialis / eventualis / irrealis)
A félelem és aggódás igéi (verba timendi) után álló mellékmondatok
Következményes mellékmondatok

FELSŐFOK (C1)

Szóbeli vizsga

A szóbeli két részből áll. Az első részben a kihúzott, kb. 500 karakter terjedelmű ógörög szöveget a vizsgáztatóktól kapott nyomtatott ógörög-magyar és magyar-ógörög szótár segítségével, kb. 45 perces felkészülés után kell felolvasnod, majd ismertetned a magyarra fordítását. Válaszolnod kell a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseire (közülük egyet részletesen ki kell fejtened), kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének kifejtésével adhatsz számot (szabatosan).
A vizsga második szakaszában a rendelkezésedre bocsátott magyar–ógörög szótár segítségével a felkészülési idő alatt lefordított magyar szöveg (illetve példamondatok) ógörög fordítását kell szóban ismertetned. A második vizsgáztató ezt kérdésekkel ellenőrzi, illetve kiegészítteti.

Értékelési szempontok:

Kiejtés (max. 5 pont)
Ógörög szövegértés és fordítás magyarra (max. 30 pont)
Nyelvtan (max. 25 pont)
Fordítás magyarról ógörögre (max. 30 pont)
Kultúrtörténet (Max. 10 pont)

Összesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.

Írásbeli vizsga

Egy kb. 800 karakter terjedelmű ógörög szöveget kell magyarra fordítanod, továbbá egy kb. 300 karakter terjedelmű magyar szöveget (illetve példamondatokat) fordítasz ógörögre a magaddal hozott nyomtatott ógörög–magyar és magyar–ógörög szótár segítségével, a rendelkezésedre álló 240 perc alatt. A két fordítás tetszőleges sorrendben végezhető el.

Elérhető részpontok:

Fordítás ógörögról magyarra: max. 50 pont
Fordítás magyarról ógörögre: max. 50 pont

Összesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.


Nyelvtani követelmények (az alap- és felsőfoknál felsoroltakon túl):

Módhasználat a kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatokban
Függő kérdések
Okhatározói mellékmondatok
Időhatározói mellékmondatok
A feltételes mellékmondatok összes típusa (casus realis / potentialis / eventualis / irrealis / iterativus / mixtus)
Megengedő mellékmondatok
Hasonlító mellékmondatok
A törekvés, gondoskodás, előkészítés (verba studii et curandi) igéi után álló mellékmondatok
Vonatkozó mellékmondatok
Függő beszéd