LATIN NYELVVIZSGA

Az latin nyelvvizsga célja megbizonyosodni arról, hogy vizsgázóként képes vagy-e a számodra ismeretlen latin szöveget nyomtatott szótár segítségével önállóan megérteni és magyarra fordítani, rendelkezel-e annyi nyelvtani és kultúrtörténeti ismerettel, amennyi a szövegek megértéséhez feltétlenül szükséges, illetve felsőfokon rendelkezel-e olyan nyelvtudással, hogy magyarról is tudsz latinra fordítani.

A felkészüléshez ezeket a segédkönyveket ajánljuk:

Ferenczi A. – Monostori M.: Latin nyelvkönyv
N. Horváth M. – Dr. Nagy F.: Latin nyelvkönyv I–IV. (a gimnáziumok számára)
Nagy F. – Kováts Gy. – Péter Gy.: Latin nyelvtan
M. Nagy I. –Tegyey I.: Latin nyelvtan
Ferenczi A. – Kendeffy G.: Latin a szóbeli nyelvvizsgán
Adamik T.: Római irodalom az archaikus korban / az aranykorban / az ezüstkorban / a késő császárkorban (felsőfokon ajánlott)
Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma története (felsőfokon ajánlott)
A gimnáziumokban használatos történelemkönyvek Rómáról szóló fejezetei, pl.: Herber A. – Martos I. – Moss L. – Tatár Cs. – Tisza L.: Történelem 2 (közép- és felsőfokon ajánlott)
Havas L. – Hegyi W. Gy. – Szabó E.: Római történelem (felsőfokon ajánlott)
Majoros J.: Római élet (mindhárom fokon ajánlott)

ALAPFOK (B1)

Szóbeli vizsgaA kihúzott, kb. 300 karakter terjedelmű, szerkesztett latin szöveget a vizsgáztatóktól kapott nyomtatott latin–magyar szótár segítségével, kb. 30 perces felkészülés után kell felolvasnod, majd ismertetned a magyarra fordítását. Válaszolnod kell a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseire, kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének ismertetésével adhatsz számot.Értékelési szempontok:Kiejtés (max. 5 pont)
Latin szövegértés és fordítás magyarra (max. 30 pont)
Nyelvtan (max. 20 pont)
Kultúrtörténet (Max. 5 pont)Összesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.
Írásbeli vizsgaA kb. 400 karakter terjedelmű latin szöveget a magaddal hozott nyomtatott latin–magyar szótár segítségével kell magyarra fordítanod és a nyelvtani kérdéseket (produktív tesztet) írásban megválaszolnod a rendelkezésedre álló 120 perc alatt.Elérhető részpontok:Fordítás latinról magyarra: max. 40 pont
Nyelvi feladatok: max. 20 pontÖsszesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.

Nyelvtani követelmények:

Hangtanaz erasmusi vagy a restituált kiejtés következetes alkalmazása
Alaktanaz öt deklináció szabályos alakjai (vocativus és locativus is)
a szabályosan fokozandó melléknevek és adverbiumok
bonus 3, malus 3, multus 3, magnus 3, parvus 3 fokozása
névmások: személyes és visszaható névmás; is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud; qui, quae, quod
a prepozíciók felismerése és használata
a négy konjugáció szabályos alakjai
sum, possum, fero, eo ragozása
a dico, duco, facio, fero imperativusa
igenevek: participiumok, infinitivus imperfectusok és perfectusok
Mondattanigeneves szerkezetek: ablativus absolutus, accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo
az egyszerű mondat és részei
összetett mondatok: mellérendelt mondatok; indicativusos alárendelt mellékmondatok; a
coniunctivusos alárendelt mellékmondatok közül: célhatározói és célzatos alanyi, tárgyi
mellékmondatok (verba timendi és verba impediendi nélkül)

Művelődéstörténeti tételek a szóbeli vizsgához

a görög-római mitológia legismertebb alakjai
a római hadászat
öltözködés
család
a római városi lakóház fajtái, szerkezetük
névadás
iskola, műveltség
szórakozás
provinciák
Róma városa

KÖZÉPFOK (B2)

Szóbeli vizsgaA kihúzott, közepesen nehéz, kb. 300 karakter terjedelmű, klasszikus latin szöveget a vizsgáztatóktól kapott nyomtatott latin–magyar szótár segítségével, kb. 30 perces felkészülés után kell felolvasnod, majd ismertetned a magyarra fordítását. Válaszolnod kell a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseire, kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének kifejtésével adhatsz számot (szabatosan).Értékelési szempontok:Kiejtés (max. 5 pont)
Latin szövegértés és fordítás magyarra (max. 25 pont)
Nyelvtan (max. 20 pont)
Kultúrtörténet (Max. 10 pont)Összesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.
Írásbeli vizsgaElsőként egy 50 pontos produktív nyelvtani (alak-, eset- és -mondattani, illetve lexikai) tesztet kell segédeszköz nélkül megoldanod, maximum 60 percben. Ezt követően a kb. 600 karakter terjedelmű, klasszikus latin szöveget a magaddal hozott nyomtatott latin–magyar szótár segítségével kell magyarra fordítanod a rendelkezésedre álló 120 perc alatt.Elérhető részpontok:Fordítás latinról magyarra: max. 50 pont
Produktív teszt: max. 50 pont*Összesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.

*A produktív tesztben a megszerezhető pontok a következők szerint oszlanak meg a főbb nyelvtani témakörök között: névszói alaktan 35%, igei alaktan 25%, mondattan és igeneves szerkezetek 40% (az egyes feladatokhoz rendelt pontszámok megoszlása miatt 1–2 százalékos eltérések előfordulhatnak).

Nyelvtani követelmények

Hangtanaz erasmusi vagy a restituált kiejtés következetes alkalmazása (hexameteres és disztichonos formák skandálva)
Alaktanaz öt deklináció teljes körű ismerete (vocativus és locativus is)
melléknevek és adverbiumok fokozása (rendhagyó fokozás is)
tőszámnevek
névmások
prepozíciók és vonzataik
a négy konjugáció és az igenevek teljes körű ismerete
rendhagyóságok: sum, possum, fero, volo, nolo, malo, eo, coepi, memini, odi
álszenvedő és félig álszenvedő igék
körülírt igeragozás
Esettanaz accusativus, a genitivus, a dativus és az ablativus használata a mondatban
Mondattanaz egyszerű mondat és részei
attributum praedicativum, appositio praedicativa (az állapothatározó kifejezése a latinban)
az indicativus, a coniunctivus és az imperativus főmondati használata
igeneves szerkezetek (és az igenevekhez kapcsolódó mondattani ismeretek): accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundivum, gerundium, supinum
összetett mondatok: mellérendelt mondatok; indicativusos és coniunctivusos alárendelt mellékmondatok (utóbbiakhoz a consecutio temporum szabályainak ismerete és alkalmazása)

Művelődéstörténeti tételek a szóbeli vizsgához:

a görög-római mitológia legismertebb alakjai
a római hadászat
öltözködés
család
a római városi lakóház fajtái, szerkezetük
névadás
iskola, műveltség
szórakozás
provinciák
Róma városa
a római középületek, utak
vallás és jóslás Rómában
a római naptár
képzőművészetek Rómában
Cicero, Vergilius, Horatius, Ovidius élete és művei
a római történetírás
római színjátszás és drámairodalom
metrika (legfontosabb verslábak, sorok, strófák)
ókori filozófiai áramlatok, Rómában is ható görög filozófusok
Róma eredetmondái
Róma királyai (nevük, legfontosabb intézkedéseik
a köztársaságkori Róma tisztségviselői és államrendje
Iulius Caesar politikai tevékenysége és irodalmi művei
a principátus és a császárság (Augustus jelentősége, nevezetesebb utódai)
a rómaiak Magyarországon

FELSŐFOK (C1)

Szóbeli vizsgaA szóbeli két részből áll. Az első részben a kihúzott, kb. 500 karakter terjedelmű latin szöveget a vizsgáztatóktól kapott nyomtatott latin-magyar és magyar-latin szótár segítségével, kb. 45 perces felkészülés után kell felolvasnod, majd ismertetned a magyarra fordítását. Válaszolnod kell a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseire (közülük egyet részletesen ki kell fejtened), kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének kifejtésével adhatsz számot (szabatosan).
A vizsga második szakaszában a rendelkezésedre bocsátott magyar–latin szótár segítségével a felkészülési idő alatt lefordított magyar szöveg (illetve példamondatok) latin fordítását kell szóban ismertetned. A második vizsgáztató ezt kérdésekkel ellenőrzi, illetve kiegészítteti.
Értékelési szempontok:Kiejtés (max. 5 pont)
Latin szövegértés és fordítás magyarra (max. 30 pont)
Nyelvtan (max. 25 pont)
Fordítás magyarról latinra (max. 30 pont)
Kultúrtörténet (Max. 10 pont)Összesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.
Írásbeli vizsgaEgy kb. 800 karakter terjedelmű latin szöveget kell magyarra fordítanod, továbbá egy kb. 300 karakter terjedelmű magyar szöveget (illetve példamondatokat) fordítasz latinra a magaddal hozott nyomtatott latin–magyar és magyar–latin szótár segítségével, a rendelkezésedre álló 240 perc alatt. A két fordítás tetszőleges sorrendben végezhető el.Elérhető részpontok:Fordítás latinról magyarra: max. 50 pont
Fordítás magyarról latinra: max. 50 pontÖsszesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.


Nyelvtani követelmények:

A klasszikus latin nyelv hang-, alak- és mondattanát rendhagyóságokkal együtt – valamint mindkét kiejtési rendszer használatát – teljes körűen ismerned kell.

Művelődéstörténeti tételek a szóbeli vizsgához:

A középfokon felsorolt témák magasabb szintű, önálló kifejtése szükséges.