Ógörög nyelvvizsga

Az ógörög nyelvvizsga célja megbizonyosodni arról, hogy vizsgázóként képes vagy-e a számodra ismeretlen ógörög szöveget nyomtatott szótár segítségével önállóan megérteni és magyarra fordítani, rendelkezel-e annyi nyelvtani és kultúrtörténeti ismerettel, amennyi a szövegek megértéséhez feltétlenül szükséges, illetve felsőfokon rendelkezel-e olyan nyelvtudással, hogy magyarról is tudsz ógörögre fordítani.

A felkészüléshez ezeket a segédkönyveket ajánljuk:

Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan (Bp. 1981 vagy régebbi kiadások)
Györkösy A. – Kapitánffy I. – Tegyey I.: Ógörög–magyar nagyszótár (Bp. 1990 és újabb kiadások)
Kerényi Károlyné – Györkösy A.: Görög nyelvkönyv (több kiadásban)
Farkas Z. – Horváth L. – Mayer Gy.: Ógörög olvasó- és nyelvkönyv (Bp. 1998 és újabb kiadások)
Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan (Bp. 1999)

Művelődéstörténeti tételek a szóbeli vizsgákhoz:

Homérosz: Iliasz (ford. Devecseri G., több kiadásban)
Görög költők antológiája (szerk. Szepessy T., több kiadásban)
Szophoklész: Antigoné – Oedipus király (szerk. Bolonyai G., Matúra Klasszikusok, Bp. 1994)
Hérodotosz: Görög-perzsa háborúk. Első könyv (ford. Muraközy Gy., több kiadásban)
Platón: Szókratész védőbeszéde (ford. Devecseri G., több kiadásban)
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Periklész; Alexandrosz (ford. Máthé E., több kiadásban)
Régi görög hétköznapok (szerk. Ritoók Zs., több kiadásban)

Feladatod ezen olvasmányok történeti tényanyagának ismerete a az adott szintnek értelemszerűen megfelelő mélységben.

ALAPFOK (B1)

Szóbeli vizsgaA kihúzott, kb. 300 karakter terjedelmű, szerkesztett ógörög szövegetet kb. 30 perces felkészülés után (melynek során a rendelkezésedre bocsátott nyomtatott ógörög–magyar szótárat használhatod) kell felolvasnod, magyarra fordítását ismertetned, a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseit kell megválaszolnod, kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének ismertetésével adhatsz számot.Értékelési szempontok:Kiejtés (max. 5 pont)Ógörög szövegértés és fordítás magyarra (max. 30 pont)
Nyelvtan (max. 20 pont)
Kultúrtörténet (Max. 5 pont)Összesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.
Írásbeli vizsgaA kb. 400 karakter terjedelmű ógörög szöveget a magaddal hozott nyomtatott ógörög–magyar szótár segítségével kell magyarra fordítanod és a nyelvtani kérdéseket (produktív tesztet) írásban megválaszolnod a rendelkezésedre álló 120 perc alatt.Elérhető részpontok:Fordítás ógörögről magyarra: max. 40 pont
Nyelvi feladatok: max. 20 pontÖsszesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.


Nyelvtani követelmények:

Magánhangzós (O és A) névszóragozás – purum/impurum és hímnemű a-tövűek
Az o-névszóragozás melléknevei
Néma mássalhangzós tövek névszóragozása (K- és P-hangúak; T-hangúak)
Az nt-tövű főnevek, melléknevek és participiumok
A folyékony tövű főnevek és melléknevek
A szigma tövű főnevek és melléknevek
Az υ és ι (πόλις típusú) tövű főnevek ragozása
A ὁ βασιλεύς típusú főnevek ragozása
Személyes, mutató, vonatkozó, kérdő, határozatlan névmások
Személyragok
A létige ragozása praesensben és praeteritumban
A félhangzós tövek ragozása (imperfecta, instans, perfecta actiók)
A valódi magánhangzós tövek ragozása (instans és perfecta actiók)
A némahangú tövek gyengén képzett alakjai
A folyékonyhangú tövek gyengén képzett alakjai
A coniunctivus főmondati használata
Az optativus főmondati használata

KÖZÉPFOK (B2)

Szóbeli vizsgaA kihúzott, közepesen nehéz, kb. 300 karakter terjedelmű, klasszikus ógörög szöveget a vizsgáztatóktól kapott nyomtatott ógörög–magyar szótár segítségével, kb. 30 perces felkészülés után kell felolvasnod, majd ismertetned a magyarra fordítását. Válaszolnod kell a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseire, kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének kifejtésével adhatsz számot (szabatosan).Értékelési szempontok:Kiejtés (max. 5 pont)
Ógörög szövegértés és fordítás magyarra (max. 25 pont)
Nyelvtan (max. 20 pont)
Kultúrtörténet (Max. 10 pont)Összesen 60 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 36 pont megszerzése.
Írásbeli vizsgaElsőként egy 50 pontos produktív nyelvtani (alak-, eset- és -mondattani, illetve lexikai) tesztet kell segédeszköz nélkül megoldanod, maximum 60 percben. Ezt követően a kb. 600 karakter terjedelmű, klasszikus ógörög szöveget a magaddal hozott nyomtatott ógörög–magyar szótár segítségével kell magyarra fordítanod a rendelkezésedre álló 120 perc alatt.Elérhető részpontok:Fordítás ógörögről magyarra: max. 50 pont
Produktív teszt: max. 50 pontÖsszesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.

Nyelvtani követelmények (az alapfoknál felsoroltakon túl):

A némahangú tövek teljes ragozása
A folyékonyhangú tövek teljes ragozása
A harmadik, vagy orrhangú igék osztálya
A negyedik, vagy kezdő igék osztálya
Az ötödik, vagy E-osztály
A hatodik, vagy a vegyestövűek osztálya, verba suppletiva
A -μι végű igék első csoportja
A -μι végű igék második csoportja
A létige teljes ragozása
Igeneves szerkezetek (participium coniunctum, genitivus absolutus, accusativus cum infinitivo/participio)
A consecutio modorum érvényesülése
Célhatározói mellékmondatok
Feltételes mellékmondatok (casus realis / potentialis / eventualis / irrealis)
A félelem és aggódás igéi (verba timendi) után álló mellékmondatok
Következményes mellékmondatok

FELSŐFOK (C1)

Szóbeli vizsgaA szóbeli két részből áll. Az első részben a kihúzott, kb. 500 karakter terjedelmű ógörög szöveget a vizsgáztatóktól kapott nyomtatott ógörög-magyar és magyar-ógörög szótár segítségével, kb. 45 perces felkészülés után kell felolvasnod, majd ismertetned a magyarra fordítását. Válaszolnod kell a vizsgáztatók szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdéseire (közülük egyet részletesen ki kell fejtened), kultúrtörténeti tudásodról pedig az alább felsorolt tételek egyikének kifejtésével adhatsz számot (szabatosan).
A vizsga második szakaszában a rendelkezésedre bocsátott magyar–ógörög szótár segítségével a felkészülési idő alatt lefordított magyar szöveg (illetve példamondatok) ógörög fordítását kell szóban ismertetned. A második vizsgáztató ezt kérdésekkel ellenőrzi, illetve kiegészítteti.
Értékelési szempontok:Kiejtés (max. 5 pont)
Ógörög szövegértés és fordítás magyarra (max. 30 pont)
Nyelvtan (max. 25 pont)
Fordítás magyarról ógörögre (max. 30 pont)
Kultúrtörténet (Max. 10 pont)Összesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.
Írásbeli vizsgaEgy kb. 800 karakter terjedelmű ógörög szöveget kell magyarra fordítanod, továbbá egy kb. 300 karakter terjedelmű magyar szöveget (illetve példamondatokat) fordítasz ógörögre a magaddal hozott nyomtatott ógörög–magyar és magyar–ógörög szótár segítségével, a rendelkezésedre álló 240 perc alatt. A két fordítás tetszőleges sorrendben végezhető el.Elérhető részpontok:Fordítás ógörögról magyarra: max. 50 pont
Fordítás magyarról ógörögre: max. 50 pontÖsszesen 100 pont szerezhető, a sikeres vizsga feltétele legalább 60 pont megszerzése.


Nyelvtani követelmények (az alap- és felsőfoknál felsoroltakon túl):Módhasználat a kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatokban
Függő kérdések
Okhatározói mellékmondatok
Időhatározói mellékmondatok
A feltételes mellékmondatok összes típusa (casus realis / potentialis / eventualis / irrealis / iterativus / mixtus)
Megengedő mellékmondatok
Hasonlító mellékmondatok
A törekvés, gondoskodás, előkészítés (verba studii et curandi) igéi után álló mellékmondatok
Vonatkozó mellékmondatok
Függő beszéd