Debreceni Nyelviskola Kft.

4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 39. FSZ. 5.

TEL: 52/53 73 57 , 30/653 73 57 FAX: +36-52/537-358

http://www.debreceninyelviskola.hu/