Katedra Nyelviskola Kft.

1061 BUDAPEST, ANKER KÖZ 1-3.

TEL: 700 01 37

http://budapest.katedra.hu/