Nke Nyelvvizsgaközpont

1101 BUDAPEST, HUNGÁRIA KRT. 9-11.

TEL: 432 90 00

https://nyvk.uni-nke.hu/