Vár Nyelviskola

4600 KISVÁRDA, NYÁRY P. U. 6.

TEL: 45/42 12 90

http://varnyelviskola.hu/nyelvvizsga/