Vizsgahely kategória: Debrecen

Debreceni Nyelviskola Kft.

Posted by on 7.17.23 in

4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 39. FSZ. 5. TEL: 52/53 73 57 , 30/653 73 57 FAX: +36-52/537-358 http://www.debreceninyelviskola.hu/

Continue reading »

Debreceni Egyetem Ttk Origó Vizsgahely

Posted by on 7.17.23 in

4027 DEBRECEN, EGYETEM SGT. 13. TEL: 52/512-924 TEL: 52/51 29 24 http://ttknyelvoktatas.hu/nyelvvizsgak

Continue reading »